OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów.

W nawiązaniu do obowiązków wynikających z rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 - dalej RODO) poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych.


 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest P.P.H. INSTAL - ART Spółka Jawna Stanisław, Wojciech, Alicja Rudzki Janusz, Alicja Gajewski, 43-354 Czaniec, ul. Wodna 8 tel. +48 33 810 92 95, +48 33 810 92 96 e-mail: biuro@instalart.com.pl. Jeżeli przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

 2. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz.1000).

 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, w celu realizacji innych świadczeń na podstawie zawartej umowy lub udzielonej zgody, w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez P.P.H. INSTAL - ART Spółka Jawna, w tym w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie na podstawie przepisów prawa, uprawnionym do tego podmiotom i organom, a także mogą być powierzane zewnętrznym podmiotom świadczącym na rzecz P.P.H. INSTAL - ART Spółka Jawna usługi, np. księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, ochroniarskie, jedynie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazywać możemy wyłączenie minimalny zakres informacji i jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne.

 6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 7. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz do ich sprostowania (poprawiania),

 2. prawo do usunięcia danych – jeżeli według Państwa nie możemy ich przetwarzać,

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli według Państwa mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, a nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź jest rozpoznawany Państwa sprzeciw, mają Państwo prawo domagania się ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania lub wykonywania jeszcze innych uzgodnionych z Państwem operacji,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na Państwa szczególną̨ sytuację wobec przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu (w opisanych powyżej warunkach, innych niż marketing bezpośredni), a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. W takim przypadku proszę przedstawić Państwa szczególną sytuację, uzasadniającą zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać́ Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 6. prawo do przenoszenia danych polegające na możliwości domagania się wydania Państwu danych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, a także na możliwości zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu, wskazanemu podmiotowi,

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu),

 8. prawo do cofnięcia (w każdej chwili) udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody). Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

W celu realizacji powyższych praw proszę kontaktować za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres e-mail: biuro@instalart.com.pl bądź na piśmie (na adres siedziby administratora) lub bezpośrednio w P.P.H. INSTAL-ART. Spółka Jawna ul. Wodna 8, 43-354 Czaniec. Przed wykonaniem naszych obowiązków będziemy musieli potwierdzić Państwa tożsamość.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez P.P.H. INSTAL - ART Spółka Jawna.

 2. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany.

 3. W sprawie Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@instalart.com.pl lub wysyłając pismo na adres:

P.P.H. INSTAL-ART. ul. Wodna 8, 43-354 Czaniec.